--

Nino Kipshidze

Textile, Appliqué. 28.10.2020 – 21.12.2020